<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7583968\x26blogName\x3dteenage+depresion\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://teenagedepresion.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teenagedepresion.blogspot.com/\x26vt\x3d2304630388302515866', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20050527

Aqui

Ollo cara a folla ainda morna e chosco os ollos para comprobar que todo vai ben, que a miña comprension lectora non vai a menos, e que a folla é a axeitada. E descubro que si, que e verdade. Que Aqui nos deixa, logo dun ano de fermosos dibuxos coas verbas. De viaxes estranos e de sensacions esquencidas. Ocorreseme pensar o aburridas que son as liñas rectas sen comenzo nen fin, e que as boas cousas da mesma maneira que escomenzan, tamen rematan.

Aqui escribeu coas mans do corazón. Escolleu as verbas coa ialma e mostrounos as suas entrañas encarnadas, de paixon e de verdade. Pero coa mesma inmediatez do que fala, aqui xa e alí, ou acolá porque o seu selo levaremolo estampado nas ventas.

Moitas grazas, gracias, parabens e unha aperta con todo o cariño de chamizo. Aqui estamos, e aqui seguiremos.

1 Comments:

Blogger AQUI said...

grazas a ti, chamizo, por estares aí. e grazas polas túas palabras.
unha aperta.

12:00 p. m.  

Publicar un comentario

<< Home